มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 21/13 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035615049
นายทศพร พ่วงกระแสร์

6035615066
นางสาวมิ่งขวัญ ทุมทา

6035615071
สิบโทหญิงวาสนา บัวบุตร์

6035615077
นางสาวสายไหม โม้เกี้ยง

6035615099
นางสาวมาริษา ศรีนวน