มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 21/05 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035247001
นางสาวนัสมล นาเจริญ

6035247007
นายณัฐวุฒิ พลอยแก้ว

6035247012
สิบตรีนุกูล บุญอ้อย

6035247015
นายวลิษฐ์พล อินนุ่ม