มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 21/05 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035247001
นางสาวนัสมล นาเจริญ

6035247004
นายกิตติ โชติรักษา

6035247006
นายชัชวาลย์ เกตุพิจิตร

6035247007
นายณัฐวุฒิ พลอยแก้ว

6035247008
นายทวี ก้อนแก้ว

6035247012
สิบตรีนุกูล บุญอ้อย

6035247013
นายปารเมศ สุขะหา

6035247015
นายวลิษฐ์พล อินนุ่ม

6035247017
นายภาณุพงศ์ ขวัญวงษ์