มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 21/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035252006
นายเจษฎากันต์ คงแจง

6035252008
นายณัฐวัฒน์ แจ้งธรรมมา

6035252018
นายอรรถพล กองแกน

6035252026
นายณัฐฌานนท์ ปาธรรม

6035252028
นายสรรค์ชัย พิมลบุตร