มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) รุ่น 19 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6067101006
นายพัชรพงษ์ เพชรโก

6067101009
นางสาวชฎาธาร จันทร์ดี

6067101012
นางรุ่งนภา พฤกษาศิลป์

6067101013
นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค

6067101014
นายชิโนรส จันทร์บุญนาค

6067101016
นายพรนธีร์ สุขิตกุลสิรธีร์