มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) รุ่น 19 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6067101003
นางสาววิไล อ่อนตานา

6067101006
นายพัชรพงษ์ เพชรโก

6067101008
นายอดิศักดิ์ แก้วหายเคราะห์

6067101009
นางสาวชฎาธาร จันทร์ดี

6067101012
นางรุ่งนภา พฤกษาศิลป์

6067101013
นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค

6067101014
นายชิโนรส จันทร์บุญนาค

6067101016
นายพรนธีร์ สุขิตกุลสิรธีร์

6067101017
นายสกลกริต วรรณสวาท