มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) รุ่น 11 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6067121001
นางสาวกัลยา กลิ่นบุบผา

6067121002
นางสาวจริยา บัวหลวง

6067121003
นางสาวจุฑามาศ ยังสามารถ

6067121006
นางสาวพิรดา ศิริวัฒน์

6067121007
นางสาวมลธิตา สุขเกษม

6067121008
นางสาวศรัญญา แก้วมนต์

6067121009
นางสาวสโรชา กวาวภิวงศ์

6067121010
นางสาวสุนทรียา จินะอิ

6067121011
นายยศวัฒน์ จันทร์ดี

6067121012
ว่าที่ร้อยตรีวีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง

6067121013
นายศราวุฒิ บุตรดีสิงห์