มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (Educational Research and Evaluation) รุ่น 10 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6067124001
นางสาวเพ็ญประภา ณ ลำปาง

6067124002
นางสาวเพ็ญอนงค์ อ้นเวียง

6067124003
นางสาวภคพร พัวพัน

6067124004
นางสาววิลาวรรณ สังข์ทอง

6067124005
นางสาวอัญชลี วงษ์กัณหา

6067124006
นายขจรศักดิ์ ขจรไชยกูล

6067124007
นายวีระยุทธ บัวชุม