มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รุ่น 1 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6067123001
นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร

6067123003
นายฤทธิชัย บัวสว่าง

6067123004
นายสหรัฐ ทองยัง

6067123005
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ