มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 10 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6067605002
นางสาวธัญวรรณ นวัชพัชรวงศ์

6067605006
นางสาวสายน้ำ ชาติบุตร

6067605022
นายกฤษณ์ ศรสุวรรณ

6067605023
นายวัชรพงษ์ ขำแก้ว