มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 10 ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6067605007
นายณัฐพนธ์ อารมณ์

6067605011
นางสาวดรุณี มูลฐี

6067605016
นางสาวรุ่งรวิน กันธิวาท

6067605024
นายวุฒิชัย นาคบัว