มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112207001
นางสาวกนกวรรณ นุ่มเนื้อ

6112207002
นางสาวคณิศร อยู่ท้วม

6112207005
นางสาวชลธิชา จิตรทอง

6112207006
นางสาวชลนิชา อินสิทธิ์

6112207009
นางสาวนรารัตน์ ทักท้วง

6112207010
นางสาวนันทิญา พุฒดี

6112207011
นางสาวบุญฑริกกา คุ้มขัง

6112207012
นางสาวเบญจภรณ์ ธิป๋า

6112207013
นางสาวเบญจวรรณ สุดไทย

6112207014
นางสาวภัทราพร ทองอิ้ม

6112207015
นางสาวมัสยา นวลใย

6112207016
นางสาวศรัณยา ทาสีธง

6112207017
นางสาวสุจิตรา จาดย่านขาด

6112207021
นางสาวอลิสา วงษ์สุวรรณ์

6112207022
นายทวีโชค มากรักชาติ

6112207023
นายนพเก้า ราชขวัญ

6112207024
นายพิทักษ์ชน ราชเพียแก้ว

6112207025
นายสหธน ผาเงิน

6112207026
นายสันติสุข ล่าปวน