มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ฟิสิกส์ (Physics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112230002
นางสาวภัทราพร แท่งทอง

6112230003
นางสาวอรจิรา ฉิมสันเที๊ยะ

6112230005
นายพิทักษ์ สีทาทน

6112230006
นายเมธี โอ้วสุวรรณ