มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112211003
นางสาวณัฐกมล ใจชนะ

6112211004
นางสาวนฤมล พรมลา

6112211005
นางสาวนุสรินทร์ สุคนธ์ภักดี

6112211006
นางสาวปิยะธิดา ขุนสาร

6112211007
นางสาวพนิตชนันท์ โตจรัส

6112211008
นางสาวพรพิมล ชัยฤทธิ์

6112211010
นางสาวเยาวเรศ มียา

6112211011
นางสาวรัชนิกา ลือเฟื่อง

6112211012
นางสาวไรวินทร์ ใจยง

6112211014
นางสาวลักษิกา คำตุ้ม

6112211016
นางสาววิกานดา แซ่หลอ

6112211017
นางสาววิภาพร พินทุย

6112211018
นางสาวโศศิษฐา ชาติเวช

6112211020
นางสาวสุพัตรา หลวงวงศ์

6112211021
นางสาวหนึ่งฤทัย สีระโคตร

6112211022
นายกนกพล บุญปกครอง

6112211023
นายชานนท์ คุ่ยคร้าม

6112211024
นายดนัย คำนัน