มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112213002
นางสาวกนกวรรณ สุขสวัสดิ์

6112213003
นางสาวกันยารัตน์ สาวงค์ตุ้ย

6112213004
นางสาวกัลย์สุดา หมื่นยศ

6112213008
นางสาวดลนภา โสพรม

6112213009
นางสาวนรินดา อินทร์สูนย์

6112213010
นางสาวนฤมล โทจำปา

6112213011
นางสาวนุตประวีณ์ เณรน้อย

6112213012
นางสาวเบญจมาศ ภูมิอินทร์

6112213013
นางสาวปลายฟ้า พ่วงพร

6112213014
นางสาวปวีณา บรรจง

6112213015
นางสาวปิยธิดา ภักดีสอน

6112213017
นางสาวยลรดา แคล้วโยธา

6112213018
นางสาววรรณศิริ ทับทิมอัด

6112213019
นางสาววรัญญา กำมาทอง

6112213021
นางสาวศยามล ถนอมผล

6112213024
นางสาวสุทัตตา มังคะโชติ

6112213025
นางสาวสุธาสินี ทองมี

6112213026
นางสาวอมรลักษ์ กมลรัตน์

6112213028
นางสาวอุไรวรรณ ไสวพันธ์

6112213029
นายศตวรรษ ช่วยกลิ่น