มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112212002
นางสาวกัญธิรา ทาปั๋น

6112212003
นางสาวกานต์มณี วันทองสุข

6112212004
นางสาวจุฑาลักษณ์ ปาวะนา

6112212006
นางสาวนิธิกุล จันทร์ฉาย

6112212008
นางสาวพลอยไพลิน เที่ยงอยู่

6112212009
นางสาวลลิตา พูลรักษ์

6112212010
นางสาววิภวานี พลรบ

6112212011
นางสาวสุณัฐดา น้ำจันทร์

6112212012
นางสาวสุมินตรา ทับทัน

6112212013
นางสาวไอติม นิคม

6112212014
นายณัฐพงศ์ ม่วงขำ