มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112231001
นางสาวชมพูนุช ดลสา

6112231002
นางสาวธนพร คล้ายทอง

6112231003
นางสาวนัฐณกัลป์ฌอฬ นะตา

6112231004
นางสาวนัฐธิดา ทาใจ

6112231005
นางสาวบัณฑิตา เล่ห์กล

6112231006
นางสาวพราวพิสุทธิ์ ลิ้มเจริญดี

6112231008
นายกฤษฎา กาเลี่ยน

6112231009
นายจักรดุลย์ ทองหล่อ

6112231010
นายณัฐพงษ์ พราวแจ้ง

6112231011
นายณัฐพล ไถหว่าน

6112231012
นายธนพล แย้มทุ่ง

6112231013
นายธีรภัทร์ ศรีจันทร์ดี

6112231015
นายบุรินทร์ ดานาดเเก้ว

6112231016
นายภูชิต วิกรัยพัฒน์

6112231017
นายภูธร ดาสา

6112231018
นายมงคล แสงสุข

6112231019
นายรัชชานนท์ สิมสวัสดิ์

6112231020
นายรัตนากร แสงอุ่น

6112231021
นายฤชัย โมงขุนทด

6112231022
นายวชิราวุธ ชุ่มบุญ

6112231023
นายวัชรินทร์ เกิดแก้ว

6112231024
นายสันติภาพ สัตย์ธรรมรังษี

6112231025
นายอภิวิชญ์ สโมสร

6112231026
นางสาวจุฑาลักษณ์ มีโภค