มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112224001
นางสาวณัฐธิดา โมรานนท์

6112224002
นางสาวพรรณนิภา ยอดจันทร์

6112224003
นางสาวพิมพ์ลภัส มีภู่

6112224004
นางสาวมนัสนันท์ ผดุงญาติ

6112224005
นางสาวยุพา เพ็งโอ

6112224006
นางสาวรุจาภา เขียวขำ

6112224007
นางสาวศุภนิดา พลมาศ

6112224009
นางสาวสุชานันท์ บุญโสภา

6112224010
นางสาวสุภาภรณ์ เขียวงาม

6112224011
นางสาวสุรีรัตน์ อยู่นิ่ม

6112224012
นางสาวอมราวดี เนียมศรี

6112224013
นายกฤษฎา คงสวัสดิ์

6112224014
นายคมสันติ มหาสุข

6112224015
นายจักรกริชชัย บัวสมบูรณ์

6112224016
นายเจษฎา ซ้อนเพชร

6112224017
นายเจษฎากร แจ่มจันทร์

6112224018
นายณรงค์ฤทธิ์ คุ้มปากพิง

6112224019
นายธนศาล รอดวินิจ

6112224020
นายธนากร ภิรัญคำ

6112224021
นายธรรมรัตน์ แก้ววิจิตร

6112224022
นายนวมินทร์ จันจีน

6112224023
นายภัทรพงศ์ อ่วมน้อย

6112224024
นายยศธร สนพรม

6112224025
นายวาริช หล่อทอง

6112224026
นายศุภกฤต ชาตรี

6112224027
นายสกล ดำมินเศก

6112224028
นายสพล พันสด

6112224029
นายสิริพงศ์ สวัสดิ์เมือง

6112224030
นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรสูงเนิน

6112224031
นายเสกสรรค์ แสนยากุล