มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112224032
นางสาวชนนิกานต์ รังเพชร

6112224033
นางสาวณัฏฐณิชา ดวงแก้ว

6112224034
นางสาวพรศิริ คร้ามปั่น

6112224035
นางสาวพิมพ์นิภา รอดหนองแห้ว

6112224036
นางสาวมนัสชนก ทองแย้ม

6112224037
นายกรินทร์ สุขสว์สดิ์

6112224038
นายจักรพงษ์ ขอนทอง

6112224039
นายจิรายุทธ ชัยประสิทธิ์ผล

6112224040
นายฐาปนพงศ์ บุญใจ

6112224041
นายทักษ์ศิลป์ ยั่งยืน

6112224042
นายทัศนัย สุขประเสริฐ

6112224043
นายธนกฤต เกิดอินทร์

6112224045
นายธนายุต โลหะเวช

6112224046
นายธรณ์เทพ มั่นคง

6112224047
นายนฤพัทธ์ ทองริ้ว

6112224048
นายบุญญฤทธิ์ อินทรคำสอน

6112224049
นายปริญญา ราชวงศ์

6112224050
นายปรีชา ขำรักษ์

6112224051
นายพีรเชษฐ์ พูลขำ

6112224052
นายพีระพัฒน์ แก้วเพชร

6112224053
นายภาณุพงศ์ จันดาหาร

6112224055
นายยิ่งคุณ เสนชัย

6112224056
นายวรวุฒิ เทพคำอ้าย

6112224057
นายศรรัก สิงห์โสภณ

6112224058
นายสาธิต แก้วเพ็ชร

6112224059
นายสิทธิชัย ช้างแก้ว

6112224060
นายโสภณัฐ สุรเดช

6112224061
นายอภิวิชญ์ ลำขวัญ