มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112257001
นางสาวกิตติมา สาสอน

6112257002
นางสาวกุสุมา พึ่งเพ็ง

6112257003
นางสาวธนาพร ทองมาลัย

6112257005
นางสาวนภัสสร จำนงภักดิ์

6112257006
นางสาวนุชนาฎ ดวงแก้ว

6112257007
นางสาวปาริฉัตร ทิพย์วรรณ

6112257009
นางสาวสาลินี จั่นรักษ์

6112257010
นางสาวสุพิญญา ภิรมย์ชม

6112257011
นางสาวอรัญญา พุ่มน้อย

6112257012
นายอัมรินทร์ อินเมฆ