มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112201001
นางสาวกาญจณี บูรณชาติ

6112201002
นางสาวจิราวรรณ มากบางแก้ว

6112201003
นางสาวฐิตินันท์ นนทพจน์

6112201004
นางสาวดลยา พยุงในเมือง

6112201005
นางสาวผกาวดี บัวนวน

6112201006
นางสาวพัชราภรณ์ หมู่ก้อน

6112201007
นางสาวยมลพร พรมฟู

6112201008
นางสาววรรณวลี ทีน้อย

6112201009
นางสาวสุรีย์รัตน์ มากมี

6112201010
นางสาวอัญชลี จันทร์คีรี

6112201011
นางสาวอาริยา ทองมั้น

6112201012
นางสาวเอมมิกา สามารถ

6112201013
นายคณาธิศ เปียมี

6112201014
นายจรัญ โปร่งตุ้ม

6112201015
นายจิรวัฒน์ เนียมสุวรรณ

6112201016
นายณัฐพล สังข์คำ

6112201017
นายตุลาการ ศรีเมือง

6112201018
นายธนโชติ พิมพ์พุฒิ

6112201019
นายธนโชติ เอมสาร

6112201020
นายธนดล เพชรเอือง

6112201022
นายสิทธิชาติ เผ่ากลิ่น