มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112229001
นางสาวกัญญาลักษณ์ พิบูลย์สังข์

6112229002
นางสาวจันทร์จิรา เสือแก้ว

6112229003
นางสาวปาริชาติ พรมจันทร์

6112229005
นางสาววิลาวัลย์ มีใจ

6112229006
นางสาวศศิประภา กันทิยะ

6112229007
นางสาวอจิรวดี ขำจันทร์

6112229008
นางสาวอิสรา คุณสมบัติ

6112229010
นายประเสริฐ บัวผัน

6112229011
นายวันฉัตร เดชทรัพย์

6112229013
นายอนุนัย ดีหามแห