มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์ (Animal Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112241001
นางสาวกนิษฐา เรียนพิศ

6112241002
นางสาวกัลยรัตน์ แดงซิว

6112241003
นางสาวจิตรา ชาลีเปรี่ยม

6112241004
นางสาวจิรภิญญา เมืองเสือ

6112241005
นางสาวทิพวัลย์ นารอด

6112241006
นางสาวปัทมา นุ่มเกลี้ยง

6112241007
นางสาวพรพิมล จันทร์ลอย

6112241008
นางสาวลจิรภาส์ ชานุวัฒน์

6112241009
นางสาววัชรีพร จันทร์ผูก

6112241010
นางสาวสโรชา เพ็งท่าโรง

6112241011
นางสาวสุพัตรา ข้ามสาม

6112241012
นางสาวอภิษฎา อนันตะ

6112241013
นางสาวอรวรรณ เงินทอง

6112241014
นายพจน์พงศ์ เอมอยู่

6112241015
นายพิชัย การเกตุ

6112241016
นายรัตฐพงษ์ บัวคำ

6112241017
นายวีรภัทร มงคลสุข

6112241018
นายวีรยุทธ วาจาสัจกุล

6112241019
นายศิริโชค ทับทิมเกิด