มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112234001
นางสาวจีรานันท์ บุญสาร

6112234002
นางสาวณริษา สิงห์พันธุ์

6112234003
นางสาวทะเลหมอก จงกลกลาง

6112234004
นางสาวนลิน หาคูณ

6112234005
นางสาวนุชจรินทร์ ภักดีโต

6112234007
นางสาวปิยฉัตร เตือนสติ

6112234008
นางสาวพิชากร ขำทอง

6112234009
นางสาววิมพ์วิภา พุ่มมะลิ

6112234010
นางสาวศิรประภา พุทธิมา

6112234011
นางสาวสิรินยา มาพันนะ

6112234012
นางสาวโสภิศ เพชรสุข

6112234013
นางสาวอารียา คลังเงิน

6112234014
นายกิตติพศ เต็งสุวรรณ์

6112234015
นายนัฐพงศ์ คชเถื่อน

6112234016
นายนิพนธ์ พูนแสนรักษ์

6112234017
นายรวีโรจน์ เกตุทิม