มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Product Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112260001
นางสาวชลธิชา สุวรรณรัตน์

6112260002
นางสาวชาลิสา อุดมรัตน์

6112260003
นางสาวเพ็ญศิริ ประหวั่น

6112260004
นางสาววณิชยา พกามาศ

6112260005
นางสาวสุชานรี สิงห์พัฒน์