มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์ (Management of Organic Agriculture System) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112262001
นางสาวญาดา บุญพรม

6112262002
นางสาวปวีณา สีเมืองสำนัก

6112262003
นางสาวสุภาณี สุขโชติ

6112262004
นายชญานนท์ มณีแก้ว

6112262005
นายอานนท์ ขมวดทรัพย์