มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112419001
นางสาวกัญญา แซ่หว้า

6112419004
นางสาวกุลยา สุภามงคล

6112419005
นางสาวจุฑามณีรัตน์ แน่นอุดร

6112419006
นางสาวเจนจิรา ทีพา

6112419007
นางสาวฉนัดดา โสแก้ว

6112419008
นางสาวชนิษฐา มินมาลีวงษ์

6112419009
นางสาวณัฐชา โชติช่วง

6112419010
นางสาวณัฐมล ไชยปัญญา

6112419011
นางสาวณัฐรวี อ่อนตานา

6112419012
นางสาวณัฐวรรณ แสงเดือน

6112419013
นางสาวณัฐสุภา โล่ทอง

6112419014
นางสาวณิลาวัลย์ นาวิมาร

6112419015
นางสาวนัดทวดี คงหุ่น

6112419016
นางสาวนันท์นภัส ดวงใจคำ

6112419017
นางสาวนันท์นภัส พิชยะศุภนันท์

6112419018
นางสาวปทิตตา ชุมจังหรีด

6112419019
นางสาวปรียาพร สร้อยสอ

6112419020
นางสาวปัณณพร แก้วสวย

6112419021
นางสาวปิ่นเงิน บัวไหว

6112419022
นางสาวปุญชรัสมิ์ เมฆอับ

6112419023
นางสาวเปรมประภา ลิมปกุล

6112419024
นางสาวพลอยไพลิน เพ็ชรพงษ์

6112419026
นางสาวภัทรพร พลังสันติกุล

6112419027
นางสาวภัทรา มารอด

6112419028
นางสาวเมธินี สอนเวช

6112419029
นางสาวศศิวิมล ดีนา

6112419030
นางสาวสุกฤตา สิทธิวรากร

6112419031
นางสาวสุดารัตน์ สุดไชยเรศ

6112419032
นางสาวสุรัตน์ติกาญจน์ อ่าวศรี

6112419033
นางสาวหทัยรัตน์ นิระชน

6112419035
นางสาวอัจฉรา นาคน้อย

6112419036
นายจตุรงค์ ยิ้มอยู่

6112419037
นายธนโชติคณินทร รอดกองธัญนพ

6112419038
นายพงศกร สุขจิตร

6112419039
นายภานุพงค์ มากทรัพย์

6112419040
นายมงคล อู่ไทย

6112419041
นายวัชระ โถงโฉม

6112419085
นางสาวกัลยรัตน์ ตาลอิสาร