มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112419043
นางสาวกฤษฎาธาร สารจันทร์

6112419044
นางสาวกวิสรา คาดหมาย

6112419045
นางสาวกานต์สินี แก้วมะณีย์

6112419046
นางสาวกุลธิดา พรมมา

6112419047
นางสาวคริสต์มาส เรืองวงษ์

6112419048
นางสาวงามใจ ตะเฆ้ทอง

6112419049
นางสาวจุฑามาศ อาจวงษ์

6112419050
นางสาวชนมาศ บุญประสิทธิ์

6112419051
นางสาวชลดา ตังสุวรรณ

6112419052
นางสาวณิชกานต์ อวนทอง

6112419053
นางสาวณีรนุช มหบุญพาชัย

6112419054
นางสาวธนิตา ประสาร

6112419055
นางสาวธัญญาลักษณ์ โนทะนะ

6112419056
นางสาวนริศรา ยศปัญญา

6112419057
นางสาวบุษกร ฤทธิ์อ่องรัก

6112419058
นางสาวประกายแก้ว แสนประสิทธิ์

6112419059
นางสาวประวันรัตน์ เอี่ยมอิ่ม

6112419060
นางสาวปาณิสรา ศรีท้วม

6112419061
นางสาวปาลิตา ทิมา

6112419062
นางสาวปิยธิดา กรุณามิตร์

6112419063
นางสาวพลอยไพลิน ยิ้มมาก

6112419065
นางสาวพิชญาณี มาจันทร์

6112419066
นางสาวระวิวรรณ ศรีธนู

6112419067
นางสาวรัศมี แซ่จาง

6112419068
นางสาวรุ่งรุจี แตงเกิด

6112419069
นางสาววนิดา เงินจันทร์

6112419070
นางสาววสิกานต์ กันอ่อง

6112419071
นางสาวศดานันท์ แสงกฤษณพงษ์

6112419072
นางสาวศิราพร วงศ์ปัน

6112419073
นางสาวศิริพร ชูรัตน์

6112419074
นางสาวสุธาสินี เผือกชาวนา

6112419075
นายณัฐพงษ์ ลาอาภัย

6112419078
นายกรกช ทองชมพูนุช

6112419079
นายวิชัย ทองกระสัน

6112419080
นายศิวกร อนุเขต

6112419084
นางสาวธารินทร์ ไชยเดช

6112419086
นางสาวอมรรัตน์ จันทรสุขา