มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112420001
นางสาวกัญญาวีร์ ฟูพงษ์

6112420002
นางสาวเขมอัปสร พานทอง

6112420003
นางสาวจริยาภรณ์ ทองพรม

6112420004
นางสาวจิรนันท์ ทะยอม

6112420005
นางสาวชนัญชิดา รัตนเสถียร

6112420006
นางสาวชนิกานต์ กองแกน

6112420007
นางสาวชลธิชา ดอนดีไพร

6112420008
นางสาวชาคริยา หัสประเสริฐ

6112420009
นางสาวฐิตวันต์ ขาวทุ่ง

6112420010
นางสาวณัฐกานต์ สนศิริ

6112420011
นางสาวณัฐชา ซาซง

6112420013
นางสาวณัฐฐินันท์ ศดิศทีปต์

6112420015
นางสาวนวลฤทัย หลวงอินทิม

6112420016
นางสาวนิตยา พลลี

6112420017
นางสาวเบญจมาภรณ์ ภู่บุญ

6112420018
นางสาวปรทิพย์ ฤกษ์ดี

6112420019
นางสาวปาริชาติ เพ็งแจ้ง

6112420020
นางสาวปาลิตา ทิพย์คูนอก

6112420021
นางสาวปุณฑริก สุริยมาศ

6112420022
นางสาวพัชรากร ดอกไม้งาม

6112420023
นางสาวพัชรินทร์ ชาญวนา

6112420025
นางสาวมุธิตา สิงห์ชัย

6112420026
นางสาวยลดา โตสำริต

6112420027
นางสาวรัชชประภา ยิ้มแย้ม

6112420028
นางสาววรารัตน์ ปิ่นแก้ว

6112420029
นางสาววัชรินทร์ เพิ่มสีงาม

6112420030
นางสาววาณี ขึ้นทันตา

6112420031
นางสาววิชาพร ไกรแก้ว

6112420032
นางสาวไวโอเล็ท ฮิวส์

6112420033
นางสาวศกลวรรณ คุ้มเที่ยง

6112420034
นางสาวสิรีธร ชาวโคราช

6112420037
นางสาวสุนิสา จันฉิม

6112420038
นางสาวสุภาพรรณ จันเครือเกิด

6112420039
นางสาวสุภาภรณ์ เจริญสุข

6112420040
นางสาวสุภาวดี บุญมั่ง

6112420041
นางสาวอนุสรา พิลุน

6112420042
นางสาวอมรวรรณ เลาหะวนิช

6112420043
นายจิรายุ ภาณุเจต

6112420044
นายณภัทร หิรัญกุล

6112420045
นายณัฐกานต์ นาคเอี่ยม

6112420046
นายธนชัย สังข์รุ่งเรือง

6112420047
นายธนวัฒน์ บุญชู

6112420048
นายธนะพงศ์ วงศ์อ่อน

6112420049
นายธีรภัทร ส่งเสริม

6112420050
นายธีรสิทธิ ดวงสูงเนิน

6112420052
นายนัทธพงศ์ ทิพเพนฮาเวอ

6112420054
นายปณิธาน อินทมาตย์

6112420055
นายประณิธาน ทัพชุมพล

6112420056
นายพิชญุตม์ อยู่รอด

6112420057
นายภูมน มีอาชา

6112420059
นายสิรภพ ลีลานุกิจ

6112420060
นายอธิปพงศ์ พุ่มชะบา

6112420061
นายอัษฎาวุฒิ นิลาวรรณ