มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112417001
นางสาวคฑามาศ บุบผาพ่วง

6112417002
นางสาวดลนภา ดีแท้

6112417003
นางสาวธัญลักษณ์ สุทธศิริ

6112417004
นางสาวนภมณี ฤทธิ์จีน

6112417006
นางสาวพนิชนก สีขาว

6112417007
นางสาวพัชรพรรณ พูลโห้

6112417008
นางสาวพัชราวดี สร้อยชื่อ

6112417010
นางสาวพิริยา น่วมบุใหญ่

6112417013
นางสาวอิสราภรณ์ อยู่นุ้ย

6112417014
นายกฤตยชญ์ แซ่เต็น

6112417015
นายจักรพงษ์ บัวยะ

6112417016
นายจิราวัฒน์ เงาศรี

6112417017
นายชยรพ แก้วสระแสน

6112417018
นายทัศน์ชนันทน์ บุญเรือง

6112417019
นายธนกฤต สินสมุทร

6112417020
นายนรวัฒน์ ปานบรรจง

6112417021
นายปณณัตน์ ผันเจริญ

6112417022
นายรวิภาส หวังเดช

6112417023
นายสุพัฒน์ แจ่มจันทร์

6112417025
นายอภิสิทธิ์ แนบเนียน