มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112208001
นางสาวกุลธิดา ภูสะเทียน

6112208002
นางสาวเกวลิน ลพประเสริฐ

6112208003
นางสาวจุฑามณี เตจาคำ

6112208004
นางสาวซีล่า แซ่ลี

6112208005
นางสาวนัทธมน โพธิ์พันธ์

6112208006
นางสาวเบญจวรรณ บัวช้าง

6112208007
นางสาวปรียาภรณ์ สิงห์ลอ

6112208008
นางสาวปิยะดา บุญมาติด

6112208009
นางสาวภคพร คำจำปา

6112208010
นางสาววราภรณ์ โปร่งใจ

6112208012
นางสาวสรัลชนา สอนแก้ว

6112208013
นางสาวสโรชา น้อยด้วง

6112208014
นางสาวสหัสวดี วรยศ

6112208015
นางสาวสิริกันยา ดำรงค์ศักดิ์

6112208016
นางสาวสุนิศา ทองหลาย

6112208017
นางสาวเสาวลักษณ์ ดำสะดี

6112208018
นางสาวโสรยา จันคีรี

6112208019
นายคณาบุญ เพ็งสา

6112208020
นายจิรายุทธ นามมาดี

6112208022
นายจุฬาพงษ์ มาตราวงค์

6112208023
นายณัชพล เพ็ญพันธุ์

6112208024
นายแทนธรรม สมโภชพิสุทธิ์

6112208025
นายปราชญ์ วิทอนโถง

6112208026
นายปิยะโชติ บุญปัญญา

6112208027
นายมกร เวชาวรกุล

6112208028
นายวัชระพล พิชญ์ณัฐภพ

6112208029
นายวีรชัย ศรีม่วง

6112208030
นายศราวุท ชาประเสริฐ