มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112208031
นางสาวขวัญฤดี ทองรอด

6112208032
นางสาวจุฑามาศ ชัยสร

6112208033
นางสาวชนานันท์ หอมจิตร

6112208034
นางสาวณัฐนรี พุ่มชา

6112208035
นางสาวทิพปภา ปานรัตน์

6112208036
นางสาวนภัสสร นาควิโรจน์

6112208037
นางสาวเปมิกา กิติวงศ์

6112208038
นางสาวพิมพ์วิภา ผลสาร

6112208039
นางสาวภิรมย์พร วอนเก่าน้อย

6112208040
นางสาวมัญชุพร แตงใหญ่

6112208042
นางสาวสิรินยา เสริมใหม่

6112208043
นางสาวสิริวัน ทั่งจ้อย

6112208044
นางสาวสุนิษา ช่วยสังข์

6112208045
นางสาวอเนชา พงศ์จิระปัญญา

6112208046
นางสาวอิศรา บางสี

6112208047
นายจิรศักดิ์ สำราญ

6112208048
นายจีรพงษ์ เรียบร้อย

6112208049
นายชนันธร รังสิยานนท์

6112208050
นายชัยยศ แก้วกำพล

6112208051
นายดำรงค์ศักดิ์ จิตรพินิจ

6112208053
นายธรณ์เทพ ศรลัมภ์

6112208054
นายธวัชชัย เรืองไพศาล

6112208055
นายธีรวัฒน์ ดวงมณี

6112208056
นายรุจ บุพการีพร

6112208057
นายวีระ แก้วเขียว

6112208058
นางสาวฉัตรกมล กะออมแก้ว

6112208059
นางสาวอนุสรา ไกรสีกาจ