มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112407002
นางสาวจันทกานต์ นิ่มเปีย

6112407003
นางสาวจันทกานต์ ศรีเมือง

6112407004
นางสาวจันทิมา มันตะรักษ์

6112407005
นางสาวจิตสุภา กรรณิการ์

6112407006
นางสาวฑิตยาพร ศึกษาชาติ

6112407007
นางสาวณิชชญาณัฐ อุดมนาม

6112407008
นางสาวธัญรดา น้อยดิษฐ์

6112407009
นางสาวนนธวรรณ อินเมฆ

6112407010
นางสาวนาถชิดา เสือคุ่ย

6112407011
นางสาวบุหลัน พรมเต่า

6112407012
นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ประทุม

6112407013
นางสาวมนตรา รักษ์ประสงค์

6112407014
นางสาวมาติกา ทองดอนคำ

6112407015
นางสาวรดามณี ประเทียบอินทร์

6112407016
นางสาวรัตติกาล มีสัตย์

6112407017
นางสาววิราวัลย์ ธิตะจารี

6112407018
นางสาวศันศนีย์ โพธิ์จันทร์

6112407019
นางสาวสุจินันท์ อินเอี่ยม

6112407021
นางสาวสุธาวัลย์ ทัดไทย

6112407023
นางสาวอารีวรรณ เป้วัด

6112407025
นายเฉลิมชัย เหรียญทอง

6112407026
นายธนพร บัวแย้ม

6112407028
นายธนวัฒน์ จันทร์กระจ่าง

6112407030
นายนำโชค จับฟั่น

6112407031
นายนิพัทธ์ ขนาดนิด

6112407032
นายบัญชา ปานกลิ่น

6112407034
นายวุฒิภัทร เพาะปลูก