มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112407035
นางสาวเจนจิรา บัวจันทร์

6112407036
นางสาวชมพูนุท ภูมิลำนันท์

6112407037
นางสาวธนัชพร ผ่องโสภา

6112407038
นางสาวธันยพร ด้วงเขียว

6112407039
นางสาวธิติมา ปะสะจัน

6112407041
นางสาวปริชญา แจ้งแย้ม

6112407042
นางสาวปิยะดา พรหมรักษา

6112407043
นางสาวพลอยวดี มหาคง

6112407044
นางสาวภุมรีรัตน์ บุญมี

6112407045
นางสาวยุพิน เปี่ยมอ่อน

6112407046
นางสาววราภรณ์ เหล่าหอม

6112407047
นางสาววาริสสรา กูบโคกกรวด

6112407048
นางสาวศรีสถาพร จันทร์คูณยงค์

6112407050
นางสาวสุณิสา ช้ำกล่ำ

6112407051
นางสาวสุนิรวดี แสงพล

6112407052
นางสาวสุวิมล คงโนนกอก

6112407054
นางสาวอศัลยา วงษ์งาม

6112407055
นางสาวอุ้มบุญ แก้วเขียว

6112407056
นายณภัทร มีเปี่ยม

6112407057
นายทินพัทร ทองหยอด

6112407058
นายธมากรณ์ คำอินทร์

6112407059
นายพิษณุ เนียมหอม

6112407061
นายรัตนกร กะเสาทอง

6112407062
นายวรัญญู ขันนาค

6112407063
นายอรรถสิทธิ์ นาคม่วง

6112407064
นายอามรินทร์ ทองฝรั่ง