มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112418001
นางสาวกรดา กันเอี้ยง

6112418002
นางสาวกรรธิมา ธรรมโลกา

6112418003
นางสาวกชกร กิจเจริญชยกุล

6112418004
นางสาวขวัญเรือน พิมิตร

6112418005
นางสาวขวัญฤทัย อินทะโชติ

6112418006
นางสาวจันทร์เพ็ญ เข็มศรีรัตน์

6112418007
นางสาวชนัญณิศา พลูสวัสดิ์

6112418008
นางสาวชุติมนฑณ์ บัวเผื่อน

6112418009
นางสาวฐิตาภา ประโยชน์ดี

6112418010
นางสาวณัฐมล พรมรอด

6112418011
นางสาวนภัสสร คล้ายแท้

6112418012
นางสาวนริศรา รูปสูง

6112418013
นางสาวน้ำทิพย์ เพชรนิมิตร

6112418014
นางสาวนิตยา ทองย้อย

6112418015
นางสาวเพชรรัตน์ บุตรดาแก้ว

6112418016
นางสาวภคพร ศรีสมุทร์

6112418017
นางสาวภัชรีย์ญา อ่วมอิ่มพืช

6112418018
นางสาวภัทราวดี จูงพันธ์

6112418019
นางสาวรุ่งนภา คชแก้ว

6112418020
นางสาวรุจิรา อินทะโชติ

6112418021
นางสาวเรวดี คงมั่น

6112418022
นางสาววรัญญา บัวคำ

6112418023
นางสาววราภรณ์ พลายอินทร์

6112418024
นางสาวสิริรักษ์ นาคมอญ

6112418026
นางสาวสุทัตตา บวบมี

6112418027
นางสาวสุพิชชญา มุกดาสนิท

6112418028
นางสาวสุรชนก แป๊ะเจี่ย

6112418029
นางสาวอนุสรา มะลิด

6112418030
นางสาวอรพิน ส่งแจ้ง

6112418031
นายเกียรติศักดิ์ หนูสอน

6112418032
นายชัยพร ชะอ้อน

6112418033
นายธนศักดิ์ จันทร์สดใส

6112418034
นายนัทธพงศ์ ทัพขาว

6112418035
นายนิติพล แพงวังทอง

6112418036
นายบุริศร์ ทัพน้อย

6112418037
นายพงศ์หฤษฎ์ กรุดมหาราช

6112418038
นายลิขสิทธิ์ แสงเดือน

6112418039
นายสิทธิชัย โหกลัด

6112418040
นายอนุสรณ์ ธิกรณ์