มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112418041
นางสาวกนกพร อินแตง

6112418042
นางสาวขวัญชนก จักรขุนซี

6112418043
นางสาวชลดา อินเสือ

6112418044
นางสาวณัฐณิชา ทิมขลิบ

6112418045
นางสาวณัฐณิชา ฝั้นคำสาย

6112418046
นางสาวณัฐพร ทองคำมา

6112418047
นางสาวนพวรรณ สงวนสิน

6112418048
นางสาวนฤมล คงจันทร์

6112418049
นางสาวนิชิราภรณ์ ปานบุตร

6112418050
นางสาวนิศากานต์ ทุตะกิจ

6112418051
นางสาวปฐมาวดี บุตรนุช

6112418052
นางสาวประภาศิริ ด้วงรอด

6112418053
นางสาวปัณทิตา สิงห์กวาง

6112418054
นางสาวพรรณกร ช่างปรีชา

6112418055
นางสาวพัชรัตน์ แนบเนียน

6112418056
นางสาวพัชรินทร์ พาพิมพ์

6112418057
นางสาวพิชยา นาคคงคำ

6112418058
นางสาวมณฑิตา ทาลำปาง

6112418059
นางสาวเยาวเรศ มีสุวรรณ

6112418060
นางสาวรัชนก พุ่มจำปา

6112418061
นางสาวรัชนีกร คงยวง

6112418062
นางสาววิยะดา แหยมโอ๊ก

6112418063
นางสาวศิริลักษ์ ขวัญคง

6112418065
นางสาวสุนิสา กัลเกตุ

6112418066
นางสาวสุปรียา เอี่ยมสะอาด

6112418067
นางสาวสุภาภรณ์ มีมาก

6112418068
นางสาวอรณัฐ ลุสนธิ

6112418069
นางสาวอัญธิกา เผือกเนียม

6112418070
นางสาวอารียา ภูแข่งหมอก

6112418071
นายกรวิชญ์ บุญจันทร์

6112418072
นายธนัญชัย น่วมไกรนอก

6112418074
นายพงศ์พล วุ่นสุข

6112418075
นายพรเทพ ม่วงคำ

6112418076
นายพิทักษ์ ไชยบุญเรือง

6112418077
นายวรวุธ ธีตรานนท์

6112418078
นายสัญญา อินทชิต

6112418079
นางสาวเนธิตา อินนาค