มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112416002
นางสาวศิริกัลยา มาสะอาด

6112416004
นางสาวจิตราภรณ์ หม่อมศักดิ์

6112416005
นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ตุ่น

6112416006
นางสาวจิราภรณ์ หลวงแสง

6112416008
นางสาวจุฑาบงกช ทิพย์คุณ

6112416011
นางสาวชนนิกาต์ สายจันทร์

6112416012
นางสาวชนิกา ฉิมพะลี

6112416013
นางสาวชลิตา รุนแรง

6112416014
นางสาวฐิติพร บุญวังแร่

6112416015
นางสาวณัฏฐ์ชญา ปรีชาวนา

6112416016
นางสาวณิชกานต์ เหงี่ยมสูงเนิน

6112416017
นางสาวนฤพร กำเหนิด

6112416019
นางสาวปรารถนา สังข์สอาด

6112416021
นางสาวปาลิดา แซ่หา

6112416022
นางสาวพลอยชมพู คงถาวร

6112416023
นางสาวพิมขวัญ ดนตรี

6112416025
นางสาวพิมพา กวินยรรยง

6112416026
นางสาวพุทธิดา พันธ์หงษ์

6112416029
นางสาววนิดา ธีระชาติดำรง

6112416031
นางสาววรัญญา กัณหากุล

6112416032
นางสาววันวิสา คำภีร์

6112416033
นางสาวสุจิตรา อินเฉลิม

6112416034
นางสาวสุชานันท์ นาคขํา

6112416037
นางสาวสุพรรณี น้อยอินวงค์

6112416042
นายฉิงหลง แซ่เหยา

6112416043
นายณัฐชนน แสงปัญญา

6112416044
นายธีระพงษ์ นิสนธิ์

6112416045
นายวทัญญู เกตุมีฤทธิ์

6112416046
นายสรวิชญ์ ประดาพล