มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112415001
นางสาวกัญญารัตน์ ธูปทอง

6112415002
นางสาวชลนิชา จันอ่ำ

6112415003
นางสาวณัฏฐนิชา ทักษิณ

6112415004
นางสาวนพมาศ แก้วเหม

6112415005
นางสาวเบญจวรรณ พันธ์โภคา

6112415006
นางสาวปวีณา บัวคำ

6112415007
นางสาวรินรดา รินรส

6112415008
นางสาววัชราภา ขอบทอง