มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112429002
นางสาวกิตติยา พรมโสภา

6112429003
นางสาวชวมล เลิศรุจิกุล

6112429004
นางสาวเกศินี ดีพินิจ

6112429005
นางสาวเกษริน แสนคำ

6112429006
นางสาวเครือฟ้า กันยนต์

6112429007
นางสาวจินตนา ตันเสน

6112429009
นางสาวจิราพรรณ แย้มทุ่ง

6112429010
นางสาวชนิดาภา กวางเดินดง

6112429011
นางสาวฐิติกาญจน์ เหลืองวุฒิวงษ์

6112429012
นางสาวทัศนีย์ สิงทองคำ

6112429013
นางสาวนารีรัตน์ ส่งศรี

6112429014
นางสาวนิตยา เที่ยงทุ่ง

6112429015
นางสาวปาจรีย์ จันทะคูณ

6112429016
นางสาวปิยธิดา กัดจิตร

6112429017
นางสาวพัชรินทร์ธร เหมาเพชร์

6112429018
นางสาวพิจิตรา ไชยพิมพ์

6112429019
นางสาวพิมพ์ชนก อิ่มหมี

6112429020
นางสาวระพีพรรณ คำแหงรส

6112429021
นางสาวรัตนา คงมี

6112429022
นางสาวลักษมี เทียมเกิด

6112429023
นางสาววารุณี เอี่ยมยอด

6112429024
นางสาวศาธิดา ผาสุข

6112429025
นางสาวสุนิตตา จันทร์คำ

6112429027
นางสาวสุภิดา นาเรียงรัตน์

6112429028
นางสาวสุวัลดี เถื่อนโยธา

6112429029
นางสาวอุษา ดีจู

6112429030
นางสาวไอรินลดา พุทธา

6112429031
นางสาวไอรินลดา สอนตน

6112429032
นายเกษม เสือสมิง

6112429033
นายเกียรติศักดิ์ พุฒศรี

6112429034
นายจิรสิน มนตรี

6112429036
นายบัณฑูล สุวรรณพจน์

6112429037
นายปิยะพงษ์ ใจสมัคร

6112429038
นายภมร ผะสม

6112429039
นายภราดร ประยูร

6112429040
นายมงคล เบ็ญจวรรณ์

6112429041
นายวิรุต มีบุญ

6112429043
นายสิรภพ พาปาน

6112429044
นายอัษฎายุธ มากกุล

6112429045
นางสาวอาริยาพร หิรัญรัตน์