มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112412001
นางสาวกันยกร จันทร์เจริญ

6112412002
นางสาวจันจิรา ปานเกิด

6112412003
นางสาวจุฑารัตน์ เรืองกาทิพย์

6112412004
นางสาวฉัตรฤดี จาดศรี

6112412007
นางสาวฐิตญาภรณ์ จันสิงห์

6112412008
นางสาวฑิฆัมพร บานแย้ม

6112412009
นางสาวณัฐวดี เขียวเครือ

6112412011
นางสาวทิพภวัญร์ มะนาวหวาน

6112412013
นางสาวธัญลักษณ์ พุฒจร

6112412014
นางสาวนภาฝัน นาคำ

6112412015
นางสาวนิลาวัล จันทร์เปีย

6112412019
นางสาวเยาวรัตน์ ทวนธง

6112412020
นางสาวรสริน จันทร์แก้ว

6112412021
นางสาววันวิสาข์ วรามิตร

6112412022
นางสาววีรนุช จินโจ

6112412024
นางสาวสิทธิรัตน์ เนตรสุวรรณ์

6112412025
นางสาวสิรินยา ทับทอง

6112412026
นางสาวสุวลีรัตน์ นิลขาว

6112412027
นางสาวอรวรรณ ยังเจริญ

6112412031
นางสาวอิสริยา จันต๊ะยอด

6112412032
นายกิตติธัช เพชรอ่อน

6112412033
นายเกริกเกียรติ แสงจันทร์ผ่อง

6112412037
นายพันธกร จันทร์เหมือน

6112412041
นายศักดิ์สิทธิ์ คล้ายแก้ว

6112412042
นายศักย์ศรณ์ พิทาคำ

6112412043
นายสุรกิจ อยู่คำ

6112412045
นายอลงกรณ์ อ้นน้อย