มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112412046
นางสาวชื่นกมล มีสา

6112412048
นางสาวณัฐนรี กุลนานันท์

6112412049
นางสาวณัฐมณ บุญรอด

6112412050
นางสาวทูลฤทัย พงษ์วัฒนศิริ

6112412051
นางสาวธิดา คงรอด

6112412054
นางสาวปวีณา ลดโต

6112412055
นางสาวพชรพร บุญมี

6112412056
นางสาวพรทิพย์ เกลี้ยงมะ

6112412057
นางสาวพรสุดา สงแจ้ง

6112412061
นางสาวภาฝัน สมใจ

6112412062
นางสาววันวิสา กันเหม็น

6112412063
นางสาววิภาวดี ภู่ดัด

6112412064
นางสาววีรนุช คุ้ยต่วน

6112412066
นางสาวศาลิศรา ศูนย์กลาง

6112412069
นางสาวสุนันทา ลอยมณี

6112412070
นางสาวสุพัตรา คาดสนิท

6112412072
นางสาวอารีรัตน์ แก่นจันทร์

6112412074
นายเจษฎา สุขแจ้ง

6112412077
นายปิยภพ กันทา

6112412080
นายวุฒิชัย ประสงค์สุข

6112412081
นายศุภกฤต ฤทธิ์รอด

6112412082
นายศุภวุฒิ คล้ายกัน

6112412083
นายอนุพงษ์ น้อยเขียว