มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112411001
นางสาวกนกวรรณ แสงรูจี

6112411002
นางสาวดวงพร เกตุทะจักร์

6112411003
นางสาวปีย์วรา รักษาแสง

6112411004
นางสาวภัคจิรา ไสยา

6112411005
นางสาววรารัตน์ พรมมาอินทร์

6112411006
นางสาวชนาภา ลาสิงห์ทอง

6112411007
นายกิตติภัทร์ กฐินสมมิตร์

6112411009
นายคีตวัฒน์ จักรทุม

6112411010
นายจักรกฤษ ตั้งใจ

6112411011
นายจิรายุ แจ่มผล

6112411012
นายเจษฎา บามา

6112411013
นายญาณวัฒน์ บุปผาพ่วง

6112411014
นายณัฐวุฒิ จุณณวัตต์

6112411016
นายทีปกร ชาญชวพันธ์

6112411018
นายธนวัฒน์ นรชาญ

6112411019
นายธัญวรัตม์ วิริยะบัณฑิต

6112411020
นายปรีชา วัชรเมฆขลา

6112411022
นายพชร ฟักเจริญ

6112411023
นายยุทธนา ปลื้มบัว

6112411024
นายยุทธพิชัย ยิ้มแย้ม

6112411025
นายรักษพล แก่นจันทร์

6112411026
นายวุฒิกร ศรีทอง

6112411027
นายศุภกิจ พ้นภัย

6112411028
นายศุภจักร ทิใจ

6112411029
นายสถาพร ยศปัญญา

6112411030
นายสุขเกษม จันทร์คูณ

6112411031
นายอดิเทพ อ่อนเมือง

6112411032
นายอภินันท์ บุคำ