มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112603001
นางสาวกัญญาพัชธ์ อินทะเขื่อน

6112603002
นางสาวเกวลี อยู่เมฆ

6112603003
นางสาวขวัญพร ไชยนา

6112603004
นางสาวจารุวรรณ กงไกร

6112603005
นางสาวชุติมา ธูปเหมือน

6112603006
นางสาวฐิติกานต์ พิมสิน

6112603007
นางสาวณัฐชยา มาเกตุ

6112603008
นางสาวณัฐรินีย์ คชสิทธิ์

6112603009
นางสาวธิญาดา เมืองเกียง

6112603010
นางสาวปรีณาพรรณ บรรเจิดศิลป์

6112603011
นางสาวมุกตาญา ดอกนาค

6112603012
นางสาวรัตนาภรณ์ เอี่ยมมาก

6112603014
นางสาววันวิสาข์ เพ็ญนาคี

6112603015
นางสาวศศิกานต์ เกตุมี

6112603017
นางสาวสุจิตรา พันรุณ

6112603018
นางสาวอัจฉรา สุขสบาย

6112603019
นางสาวอาทิตยา ธนะศรีมา

6112603020
นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ

6112603022
นายกฤตยชญ์ ยมจันทร์

6112603023
นายกษิดิศ กลิ่นทุ่ง

6112603024
นายเกียรติภูมิ เพ็งศรี

6112603025
นายจารุกิตติ์ ฤทธิ์รอด

6112603026
นายชัยวัฒน์ แซ่หว้า

6112603027
นายนพรัตน์ วิเชียร

6112603028
นายนฤเทพ เอี่ยมสอาด

6112603029
นายนัทธพงศ์ สิงห์สง่า

6112603031
นายพิริยกร โพธิ์ขาว

6112603032
นายพุทธชงค์ เอี่ยมทอง

6112603033
นายภานุวิทย์ ผ่องคณะ

6112603034
นายรัตนพล พรมจิ๋ว

6112603036
นายวรวุฒิ นาโตนด

6112603038
นายวีรพล พลเหิม

6112603039
นายศุภวัฒน์ ครุธจู

6112603040
นายอภิรัตน์ บุญเกิด

6112603041
นางสาววิภาวี พุ่มสด

6112603042
นายปกรณ์ แก่นจันทร์

6112603043
นางสาวกัลย์สุดา คำมาวงค์

6112603044
นางสาวพิมพ์ประภา วงศ์หล้า

6112603045
นางสาวรัตนมน เนาขุนทด

6112603046
นางสาวภัทราพร จุมศักดิ์