มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112606001
นายกิตติพงษ์ จันทร์อินทร์

6112606002
นายชิติพัทธ์ อ่อนเกตุ

6112606003
นายฐิติพงษ์ ตันทา

6112606004
นายณัฐพรรธ มีไชยโย

6112606005
นายณัฐพล ม่วงโพธิ์หวั่น

6112606006
นายธนวัฒน์ จูเผื่อน

6112606007
นายธีระศักดิ์ เจริญพร

6112606008
นายนนธวัช ทรัพย์กำเนิดมี

6112606009
นายนพดล เจตบุตร

6112606011
นายพันฤทธิ์ ดีคำ

6112606012
นายพิทักษ์พงค์ ทองลา

6112606013
นายภาณุพงศ์ ทองเงา

6112606015
นายศิวพงศ์ บุญคง

6112606016
นายอนุวัฒน์ นรษี

6112606017
นายอานนท์ จาดมี

6112606018
นางสาวกนกกุล พิมพ์เสน

6112606019
นางสาวกาญจนา จารุเกษตรพร

6112606020
นางสาวกาญจนา วงศ์อุปี

6112606021
นางสาวจิรัชญา เอมใจ

6112606022
นางสาวจุฑามาศ คำยะอุ่น

6112606023
นางสาวณัฐชา แก้วสว่าง

6112606024
นางสาวณัฐนันท์ ธงชัยรัฐ

6112606025
นางสาวนภัสสร จันทร์แจ่ม

6112606026
นางสาวรัตติยา มงคลสุภา

6112606027
นางสาวลลิดา ม้วนนอก

6112606028
นางสาววราพร อ่อนบัว

6112606030
นางสาวศิริลักษณ์ อินทร์เอี่ยม

6112606031
นางสาวสาริกา ทองเชื้อ

6112606032
นางสาวสาวิตรี นารี

6112606033
นางสาวสาวิตรี สายใจ

6112606034
นางสาวสิรินทรา จักษุ

6112606035
นางสาวสุชาดา ลีอุต

6112606037
นางสาวสุวิมล นนทมาตร

6112606038
นางสาวอินทิรา กันสุข

6112606074
นางสาวรัชนก น่วมนุ้ย