มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112606040
นายเกียรติกุล ปันจิติ

6112606041
นายจิรพงศ์ วิไลรัตน์

6112606043
นายชัยณรงค์ สีทอง

6112606045
นายธนากร ฟักเกตุ

6112606046
นายนิธิภัทร์ กองเพ็ง

6112606048
นายภูวดล สัมพันธ์แพร

6112606049
นายมานิต อยู่กรุง

6112606050
นายสราวุธ อาทะ

6112606051
นายสวรรค์เทพ ลี้สกุล

6112606052
นายอธิวัฒน์ กงนรินทร์

6112606053
นายอัษฎา จันทโชติ

6112606055
นางสาวกัสสรา จันทร์รอด

6112606056
นางสาวตติยา ร่วมทอง

6112606057
นางสาวธัญลักษณ์ พุ่มใบศรี

6112606058
นางสาวนริศรา สงวนสิน

6112606059
นางสาวเบ็ญจวรรณ วงวิสาร

6112606061
นางสาวปิยะรัตน์ นุ้ยป้อม

6112606062
นางสาวพนิดา ขันสีดา

6112606063
นางสาวภวิกา พุทธา

6112606065
นางสาวรักสิตา ทองแจ่ม

6112606069
นางสาววาทินี สิงห์พราม

6112606070
นางสาวสุภาวิดา จันทะมา

6112606071
นางสาวอภิญากาญจน์ ลี้สมบัติ