มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112602002
นางสาวกุลณัฐ แสงทอง

6112602003
นางสาวชนาภัทร กันจู

6112602004
นางสาวชนิตา ไชยยา

6112602005
นางสาวณัฐพร พรมแดง

6112602006
นางสาวดารณี พรหมพินิจ

6112602007
นางสาวทิพย์เกษร โพธิ์ทอง

6112602008
นางสาวนัตวรรณ ศรศิลป์

6112602009
นางสาวนันทิกานต์ สุมนนอก

6112602010
นางสาวน้ำฝน แสงทอง

6112602012
นางสาวพิสมัย ดีแจ่ม

6112602014
นางสาวภัทรวดี ป้องท้าว

6112602015
นางสาวรัตนา เงาทอง

6112602016
นางสาวลักษณา โพธิ์บัลลังก์

6112602017
นางสาววราภรณ์ สิงขรณ์

6112602018
นางสาวศุภธิดา ชาบาง

6112602019
นางสาวสุกานดา ม่วงเนียม

6112602020
นางสาวสุธีมา พรมแดง

6112602021
นางสาวสุพัตรา นุ่มตูม

6112602022
นางสาวสุภาวดีรัตน์ แพงย้อย

6112602023
นางสาวอนงค์นาถ บานเย็น

6112602024
นางสาวอรวรรณ สุทัศน์

6112602025
นายจิระรินทร์ ปลอกทอง

6112602026
นายณัฐวุฒิ พุฒนาค

6112602027
นายนิลนาถ เกตุดี

6112602028
นายพิชยพงษ์ จิตรดำรงศิลป์

6112602030
นายภาณุวัฒน์ เสนาชัย

6112602031
นายรัชพล แสนวังธนโชค

6112602032
นายวรัชญ์ ทองสุข

6112602033
นายวรินทร์ อยู่คำ

6112602034
นายวัฒนพงศ์ นิลพันธ์

6112602035
นายวุฒิชัย พุฒนาค

6112602036
นายศรราม ปิ่นประยูร

6112602037
นายศราวุธ ทองสุข

6112602038
นายเศรษฐวุฒิ แสงปาน

6112602039
นายสุธีรศักดิ์ อ่อนเเก้ว

6112602118
นางสาวณัฏฐณิชา ลาพึง

6112602119
นางสาวรติญา ยุดรัมย์