มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112602040
นางสาวกัญญพัชร กาทอง

6112602041
นางสาวเกษมณี ทาสะโก

6112602042
นางสาวจินตนา แจ่มจันทร์

6112602043
นางสาวจีรพรรณ สัมฤทธิ์

6112602044
นางสาวชุติมา คำเวิน

6112602045
นางสาวฐิติพร รูปสม

6112602046
นางสาวณัฐธิดา คำอุ่น

6112602047
นางสาวณัฐริกา จันทร์เจริญ

6112602048
นางสาวณัฐริการ์ จันทร์เตื่อย

6112602049
นางสาวทิฆัมภรณ์ ไชยสมทิพย์

6112602050
นางสาวธิติสุดา ธาตุแก้ว

6112602052
นางสาวเบญจพร นิลเนาวรัตน์โชติ

6112602053
นางสาวมณฑาทิพย์ ก๊กมาศ

6112602054
นางสาวกาญจนาภา ทองปั้น

6112602055
นางสาวรินลนี มุกดาสกุล

6112602056
นางสาววรรณษา นุพิศรี

6112602057
นางสาววิภาดา คำอิ่ม

6112602058
นางสาวศิริลักษณ์ เขียวเพียร

6112602059
นางสาวศุภรัตน์ มูลเมือง

6112602060
นางสาวสรวงภัทร ฤทธิ์รักษา

6112602061
นางสาวสุธาทิพย์ รอดสกุล

6112602062
นางสาวสุภัทรา มัชฌิมา

6112602063
นางสาวอลิสา คงปันนา

6112602065
นายคณาธิป นวลจำปา

6112602066
นายจิรายุส จันทนาประเสริฐ

6112602067
นายเจษฎากร แหวนเงิน

6112602068
นายนัทพงศ์ ฟ้าคะนอง

6112602069
นายปรวัตน์ ดวงชุมภู

6112602071
นายมณฑล เขียวสอาด

6112602072
นายวิทวัส ธรรมโชติ

6112602073
นายชนกันต์ บัวเขียว

6112602075
นายอนาวิน เกษทอง

6112602076
นายอภิชัย เสนานุช

6112602077
นายอภิสิทธิ์ ขันแก้ว

6112602116
นายจตุรงค์ เงินคำ