มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112602079
นางสาวกรกฏ นาคไร่ขิง

6112602080
นางสาวเกวลิน พันมาก

6112602081
นางสาวชนม์นิภา เชื้อดี

6112602082
นางสาวชลธิชา นาคเจือทอง

6112602083
นางสาวชลธิชา อ่ำสำโรง

6112602084
นางสาวชลพินท์ ป้อมสุวรรณ์

6112602085
นางสาวณัฐวดี สุขเกษม

6112602086
นางสาวนฤมล คนคล่อง

6112602087
นางสาวน้ำทิพย์ มีสุข

6112602088
นางสาวปณิตา บุญประคอง

6112602089
นางสาวภีรดา แสนแก้ว

6112602090
นางสาวมาริสา โพธิ์อยู่

6112602091
นางสาวฤทัยรัตน์ ขาต่าย

6112602092
นางสาววิมลวรรณ มีกลิ่น

6112602093
นางสาวศิโรรัตน์ ไพรสิงห์

6112602094
นางสาวสิริรัตน์ สอนเสนา

6112602096
นางสาวสุภัสสรา วันทอง

6112602097
นางสาวอรจิรา นาซีก

6112602098
นางสาวอรทัย จันทร์ประเสริฐ

6112602099
นางสาวอาฐิติยา แพงน้อย

6112602101
นายฐิติกร พุ่มไม้

6112602102
นายณัฐกานต์ นิ่มนวล

6112602104
นายทศวรรณ บุญอ้น

6112602105
นายธีรภัทร เลิศไกร

6112602106
นายประสิทธิชัย น้ำนุช

6112602107
นายภานุวัฒน์ นวลเกตุ

6112602109
นายสุรชาติ เดโชเม้ง

6112602111
นายอนุภัทร บัวทองศรี

6112602113
นายอานนท์ เซิบกลาง

6112602114
นายธวัชชัย อินทร์คำ

6112602115
นายจิรายุส พูลทรัพย์