มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112620001
นางสาวกาญจนา อ้นพา

6112620002
นางสาวเกวลี ภูมิชาติ

6112620003
นางสาวจิณญามณฑ์ บุญเสือธนานันท์

6112620004
นางสาวดาราวลี พุ่มฝาง

6112620005
นางสาวธนธรณ์ มีคำ

6112620006
นางสาวธันยาภรณ์ อุทร

6112620008
นางสาวปริศรา ลีมี

6112620009
นางสาวปิ่นมณี พูลล้น

6112620010
นางสาวพัทราภา สามารถ

6112620012
นางสาวภูษิตา กิจคะวงศ

6112620013
นางสาวรัตนาภรณ์ วัฒนศรีรังกุล

6112620016
นางสาวศศิประภา จันทร์ผล

6112620017
นางสาวสุนันทิณี พุทธนาค

6112620018
นางสาวสุภาภรณ์ ธัญญเจริญ

6112620019
นายกฤตภาส อินนารี

6112620022
นายจิรายุ คำดี

6112620023
นายชนะดล แอรอง

6112620024
นายธีรนัย พบประสาท

6112620025
นายธีรภัทร์ อินปาน

6112620026
นายนัฐธีร์ กันเพ็ง

6112620027
นายภานุพงษ์ อ่ำพรม

6112620028
นายมงคลรัตน์ สุขชื่น

6112620029
นายวุฒินันท์ สิงห์จันทร์