มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112622001
นางสาวเกล้าลฎา เจริญเมธากูล

6112622002
นางสาวชุติมา มาแป้น

6112622003
นางสาวญาดา พุ่มประเสริฐ

6112622004
นางสาวดวงวิภา วันกลม

6112622005
นางสาวนภัสสร เขียวดอกน้อย

6112622006
นางสาวพรสวรรค์ ฤาษี

6112622007
นางสาวพัชราพร จันทะคุณ

6112622008
นางสาวพัชราภา อยู่คอน

6112622010
นางสาวภัทรวดี ศรีคำ

6112622012
นางสาวเมสินี เสมาคง

6112622013
นางสาวยุภารัตน์ เพ็ชรดี

6112622014
นางสาวลักษิกา อยู่สบาย

6112622015
นางสาววิภารัตน์ บุญคุ้ม

6112622016
นางสาวสุวรรณา เพ็งคง

6112622017
นางสาวอนันตญา มณทาทอง

6112622018
นายกิตตินันท์ นารถบุญ

6112622019
นายณัชนันท์ สังขนันท์

6112622020
นายณัฐพงศ์ อินทฤทธิ์

6112622021
นายดรัณภพ คำแผน

6112622022
นายทิวากร ศรีสุข

6112622023
นายธนกร จะบัง

6112622024
นายธนกร เจือจาน

6112622025
นายธนพล ท้วมเรือง

6112622026
นายธนาธิป พิกุลเงิน

6112622028
นายธันวา ศรีอ่อน

6112622029
นายธีรภัทร น้อยจันทร์

6112622030
นายธีรวัฒน์ ศรีดี

6112622031
นายศิริศักดิ์ น้อยกรัด

6112622032
นายสหัสวรรษ กลิ่นสุคนธ์

6112622033
นายสุรเชษฐ์ หลวงวงค์

6112622034
นายอลงกรณ์ ชาคิม

6112622035
นายอัคคเดช ทิมทอง

6112622036
นายอาทิกร อัมพวัน

6112622069
นายชนายุส ละอองนวล