มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112622037
นางสาวกุลณัฐ บุญเหม

6112622038
นางสาวเกตุวดี คมขำ

6112622039
นางสาวชนัชพร ใบชา

6112622040
นางสาวณรานุช บุราณ

6112622041
นางสาวณัฐกานต์ มั่นคง

6112622042
นางสาวปุณยวีร์ ศรีสมุทรนาค

6112622043
นางสาวมนทกานต์ ชูรักษา

6112622044
นางสาวศศิกานต์ ศรีสุริยวงศ์

6112622045
นางสาวสุกานดา สีลา

6112622046
นางสาวสุจิตรา บุญจันทร์

6112622047
นางสาวสุพิชญา ไชยปัน

6112622048
นางสาวอังคณา วิชัยผิน

6112622049
นางสาวอาภัสรา ไรยวงษ์

6112622050
นายกิตติศักดิ์ ดอนพรม

6112622051
นายจรรยวรรธ สินทรัพย์

6112622053
นายชัยวิวัฒน์ ขันตีมิตร

6112622054
นายณัชพล สิรินันทเกตุ

6112622055
นายณัฏฐ์ ตั้งแต่ง

6112622056
นายณัฐดนัย พงษา

6112622057
นายณัฐพล ยิ่งนอก

6112622060
นายธนัญชัย สวัสดี

6112622061
นายธีรภัทร์ มหะพรหม

6112622062
นายพีรพัฒน์ กล่ำคำ

6112622064
นายวีรวัฒน์ เต็งสุวรรณ

6112622065
นายศุภกิจ ช้างพินิจ

6112622066
นายสถาพร ทองมา

6112622067
นายสุรศักดิ์ ใจโปทา

6112622068
นายอภิวิชญ์ เฮงเจริญ

6112622070
นายรณกฤต ทั่งทองธีรโชติ