มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6112615001
นางสาวกมลวรรณ เพชรนิล

6112615002
นางสาวกมลวรรณ มีบุตร

6112615003
นางสาวกรรณิกา อุทัยแสน

6112615004
นางสาวกัญญารัตน์ โปร่งโสภา

6112615005
นางสาวกันยารัตน์ สระทองเทียน

6112615006
นางสาวกัลยรัตน์ ปานดวง

6112615007
นางสาวกัลยา ขันตีทัน

6112615008
นางสาวกัลยาณี บุญรักษา

6112615010
นางสาวกาญจนา นิลสนิท

6112615011
นางสาวกานดา จันทะราช

6112615012
นางสาวกุลธิดา พาคำ

6112615013
นางสาวขวัญจิรา เหมือนกลาง

6112615014
นางสาวขวัญฤทัย ชาวนา

6112615015
นางสาวจันทิมา จันทะคุ่ย

6112615016
นางสาวจิราพร โทจำปา

6112615017
นางสาวชลดา แก่นทอง

6112615018
นางสาวชลิดา ศรีสุข

6112615019
นางสาวณิชกานต์ ชุ่มชื่น

6112615020
นางสาวดวงรัตน์ ผุยรอด

6112615021
นางสาวทักษพร วังศรี

6112615022
นางสาวธนพร สุขวัฒน์

6112615023
นางสาวธัญจิรา ชูเนตร

6112615024
นางสาวธัญญารัตน์ คำโคตรสุน

6112615025
นางสาวธัญญารัตน์ นกเด่น

6112615026
นางสาวธิดาพร เอี่ยมพร

6112615027
นางสาวธิมนรัตน์ ธรรมกุ

6112615028
นางสาวนพรัตน์ คำพาพันธุ์

6112615029
นางสาวนันทพร มั่งมี

6112615030
นางสาวเบญจวรรณ ผิลา

6112615031
นางสาวปวีณา พรมมินทร์

6112615032
นางสาวผกาวดี จันดาหาร

6112615033
นางสาวพรชิตา มั่นอีนัง

6112615034
นางสาวพรพนา ออมสิน

6112615035
นางสาวภิลดา เอี่ยมยอด

6112615036
นางสาวภูมิตา ไทยสันทัด

6112615037
นางสาวมุธิตา บรรดากาล

6112615038
นางสาวรุจิรา แก้วคง

6112615039
นางสาวลลิตา กำมาทอง

6112615040
นางสาววัชรี เวฬุมาส

6112615041
นางสาวศศิธร ปันนำ

6112615042
นางสาวศศินิภา แจ้งจันทร์

6112615043
นางสาวศุภาพิชญ์ ใจบาน

6112615044
นางสาวสิรีธร สมบูรณ์

6112615045
นางสาวสุคณธ์ธาร บุญโชติ

6112615046
นางสาวสุดารัตน์ ฤกษนันทน์

6112615047
นางสาวสุนันทา วงศ์ษา

6112615048
นางสาวสุปราณี เรือนอินทร์

6112615049
นางสาวสุพรรษา เพ็ชร์บุรี

6112615051
นางสาวสุวิมล เทพวรรณ์

6112615052
นางสาวอธิตยา ผาคำ

6112615053
นางสาวอาทิตยา ทองโกมุท

6112615054
นางสาวอุษา ดิษพงษา

6112615055
นายธีรนัย คำเมือง

6112615057
นายพิชยุตม์ ดาสินธ์